Port lot­ni­czy Wro­cław-Stra­cho­wice staje się coraz popu­lar­niej­szym lot­ni­skiem. Trudno stwierdzić, czy zawdzię­cza to swo­jemu atrak­cyjnemu poło­że­niu (jedy­nie 10 kilo­me­trów od cen­trum mia­sta), czy dosko­na­łej siatce połą­czeń. A może jed­nemu i dru­giemu?

Z lot­ni­ska im. Miko­łaja Koper­nika we Wrocławiu reali­zo­wane są zarówno loty kra­jowe, jak i zagra­niczne, co spra­wia, że jest ono inte­re­su­jące dla wielu osób podró­żu­ją­cych w róż­nych kie­run­kach i celach.

Loty kra­jowe

Loty kra­jowe cie­szą się rosnącą popu­lar­no­ścią w ostatnich latach. Wszystko dla­tego, że pozwa­lają one podró­żo­wać tanio, szybko i bar­dzo kom­for­towo. Z lot­ni­ska we Wro­cławiu reali­zo­wane są bezpośrednie loty do War­szawy na lot­ni­sko im. Fry­de­ryka Cho­pina (liniami LOT) oraz do Gdań­ska (liniami Ryanair). Lot Wro­cław – War­szawa trwa około 55 minut, a podróż samo­cho­dem na tej tra­sie zajmuje około 4 godzin, nie uwzględ­nia­jąc kor­ków. Z kolei poko­na­nie tej drogi pociągiem może zająć nawet ponad 6 godzin, bar­dzo czę­sto konieczne są także uciąż­liwe prze­siadki. Bilety na loty kra­jowe można nabyć już od 39 zło­tych, co jest zde­cy­do­wa­nie tańsze niż ponoszenie kosztów ben­zyny czy zakupu bile­tów kole­jo­wych, a także – co naj­waż­niej­sze – oszczędza czas. W celu zna­le­zie­nia jak naj­lep­szej oferty cenowej warto sko­rzy­stać z porów­ny­wa­rek ceno­wych.

Loty zagra­niczne

Prze­woź­ni­kami, któ­rzy reali­zują więk­szość lotów z lot­ni­ska we Wro­cławiu, są Ryanair oraz Wizz Air. Są to tanie linie lot­ni­cze. Obsłu­gują cie­szące się dużą popu­lar­no­ścią loty do: Wiel­kiej Bry­ta­nii (Bir­min­gham, Bri­stol, Don­ca­ster/Shef­field, East Midlands, Edin­burgh, Glas­gow, Leeds, Liver­pool, Lon­don, Man­che­ster i New­ca­stle), Hisz­pa­nii (Ali­cante), Fran­cji (Paryż) oraz Włoch (Bolonia, Medio­lan, Neapol, Palermo i Rzym). Z lot­niska we Wro­cławiu bez­po­śred­nio można także dostać się do: Bruk­seli, Char­kowa, Cork, Dort­mundu, Dublina, Kijowa, Kuta­isi oraz Lwowa. War­tymi uwagi kie­run­kami są również: Malta, Ein­dho­ven, Odessa, Oslo, Rey­kja­vík i Sztok­holm. Na 2020 rok zapla­no­wano wpro­wa­dze­nie kilku nowych połą­czeń do siatki lotów – do Cagliari we Wło­szech oraz do Zapo­roża na Ukra­inie.

Z lot­ni­ska im. Miko­łaja Koper­nika we Wro­cławiu odla­tują rów­nież uważane za droższe linie: Air France do Paryża, Euro­wings do Düs­sel­dorfu, KLM do Amster­damu, LOT do Tel Awiwu, Lufthansa do Frank­furtu i Mona­chium, oraz SAS do Kopen­hagi. Od 2020 roku pla­no­wane jest wpro­wa­dze­nie do Wrocławia linii lot­ni­czych Nor­we­gian z lotem do Oslo. Warto pamię­tać, że ist­nieje moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z atrak­cyj­nych ofert, które można odna­leźć w porównywarkach cen bile­tów lot­ni­czych. Z tego powodu linie uważane powszechnie za drogie mogą stać się bardzo przystępne cenowo.

Czar­tery

Loty czar­te­rowe są lotami orga­ni­zo­wa­nymi przez biura podróży. Touroperatorzy sprze­dają swoje wycieczki wraz z prze­lo­tami, jed­nak gdy nie uda im się wyprze­dać całej puli, umoż­li­wiają kupno jedynie miej­sca w samo­lo­cie, bez koniecz­no­ści wyku­py­wa­nia zor­ga­ni­zo­wa­nego tripu. Loty czarterowe z reguły są reali­zo­wane w okre­sie waka­cyj­nym, np. od kwiet­nia do wrze­śnia. Zazwy­czaj są one tań­sze niż stan­dar­dowe loty rejsowe. Warto jednak pamię­tać, że naj­czę­ściej reali­zo­wane są w bar­dzo „waka­cyj­nych” popu­lar­nych kie­run­kach, dlatego nie zadowolą każdego. Z lot­ni­ska we Wro­cławiu odby­wają się loty bez­po­śred­nie: na Pół­wy­sep Chal­ki­diki (lot­ni­sko w Salo­ni­kach), na Sycy­lię do Palermo, do Tirany w Alba­nii, na Maderę, do Bar­ce­lony, na grecką Kefa­lo­nię, do Alga­rve w Por­tu­ga­lii, do Bur­gas w Buł­ga­rii, do Marsa Alam i Hur­ghady w Egip­cie, Djerby w Tune­zji, a także Anta­lyi, Bodrum i Izmiru w Tur­cji. Szcze­gó­łowe infor­ma­cje, takie jak czas reali­za­cji czar­te­rów czy biura podróży orga­ni­zu­jące loty, można odna­leźć na ofi­cjal­nej stro­nie lot­ni­ska. Konkretne loty naj­ła­twiej zna­leźć poprzez stronę inter­ne­tową danego touro­pe­ra­tora, poja­wiają się one także w inter­ne­to­wych porów­ny­war­kach cen bile­tów lot­ni­czych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj